PRAVILA NAGRADNE IGRE “Nika i Filip vode te na more“

(Pravila)

1. ORGANIZATOR

Nagradna igra“Nika i Filip vode te na more“, organizira tvrtka Dizmar d.o.o., OIB: 42645058618, sa sjedištem u Zagrebu, Majstorska ulica 5 (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradne igre. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

2. TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

U nagradnoj igri od natjecatelja se traži da nakon kupnje bilo kojeg proizvoda Pantheon, Relieve ili u paketu proizvode putem web shopa – dmerch.shop ili na bilo kojem drugom prodajnom mjestu na kojem se proizvodi nalaze ili će se nalaziti pošalju kopiju računa kao potvrdu o kupnji, a na kojem je na pozadini čitko ispisano:

IME I PREZIME, PUNA ANDRESA, DATUM ROĐENJA, KONTAKT BROJ.

Tako ispravno popunjene podatke potrebno je poslati na adresu:

DIZMAR d.o.o

Majstorska ulica 5

10000 Zagreb

 (za nagradnu igru – “Nika i Filip vode te na more“)

Nagradna igra se raspisuje u svrhu promocije proizvoda te web shopa – dmerch.shop.

Nagradna igra traje od 10.02.2021. u 08:00 sati do 26.04.2021. u 23.59 sati.

Nagradna igra može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

3. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:

6x smještaj za 2 odrasle osobe + 1 dijete do 13 godina starosti u HoeteluAmarin, Rovinj

  • Organizator pokriva troškove punog pansiona za sve dobitnike u hotelu Amarin, Rovinj u periodu od 14.svibnja do 16.svibnja 2021.
  • Svaki od 6 dobitnika sa sobom može povesti 2 pratnje – odnosno ukupno 2 odrasle osobe i jedno dijete do 13 godina starosti te su svi smješteni u jednoj jedinici koja uključuje puni pansion
  • Organizator nije dužan podmiriti troškove dolazaka i odlazaka na lokaciju hotela Amarin Rovinj – svaki dobitnik isto je dužan učiniti o vlastitom trošku

4. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju obave traženu radnju iz točke 2. gore. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradne igre prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

U nagradnoj igri  ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru Organizatora  niti uži članovi njihovih obitelji.

5. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NAGRADNE IGRE

Organizator će utvrditi pobjednike nagradne igre unutar tri radna dana od trenutka kada nagradna igra završi, tj. do 30.04.2021. u 23.59 sati.

Pobjednici će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena biti objavljena na službenom Instagram profilu dmerch.shop u obliku objave i IG storya.

6. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ove nagradne igre bit će obaviješteni telefonskim pozivom ili ako ne odgovore SMS porukom u roku od tri radna dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od tri radna dana ne odgovori na poruku, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradnu igru propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na poruku, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

7. NAGRADE

Sudionici ove nagradne igre ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

8. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionik je suglasan da se njegovi materijali mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradne igre prihvaća da se svi materijali dobiveni tijekom prijave na nagradnu igru mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

9. POREZI

Pobjednik nagradne igre ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

10. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

11. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnoj igri“Nika i Filip vode te na more“ koji se održava od 01.02.2021. do 26.04.2021.u 23.59 sati., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke ispisane na poleđini kopije računa: IME I PREZIME, PUNA ANDRESA, DATUM ROĐENJA, KONTAKT BROJ, s trgovačkim društvom Dizmar d.o.o., OIB: 42645058618, sa sjedištem u Zagrebu, Majstorska ulica 5,  kao Organizatorom i voditeljem obrade osobnih podataka.

Osim toga, od dobitnika će se prilikom primopredaje nagrade zatražiti uvid u osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument radi utvrđivanja identiteta. Napominjemo da se neće uzimati preslike dokumenata.

U slučaju da ne budete proglašeni dobitnikom nagradne igre ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja nagradne igre. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradne igre. Podatke dobitnika ćemo obrađivati tijekom razdoblja koje odgovara periodu potrebnom za zastaru potraživanja te ih pritom nećemo dijeliti s bilo kojom trećom stranom. Iznimno, u slučaju da tijekom perioda pohrane osobnih podataka od Vas zaprimimo bilo kakav pravni zahtjev kojim potražujete isporuku gore navedene nagrade i/ili isplatu protuvrijednosti nagrade, Vaše podatke ćemo dijeliti s odvjetničkim uredom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.